Základní škola Čestmíra Císaře

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy Čestmíra Císaře, příspěvková organizace v Hostomicích

Družina

Vychovatelky

  • Andrea Hejlová
  • Mgr. Šárka Sentenská
  • Kateřina Rulfová

Kontakt

  • Telefon: 725 138 322                     

Směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZŠ ČESTMÍRA CÍSAŘE, příspěvková organizace

             (vyhláška MŠMT o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb.)

Obecná ustanovení

    Účastníky zájmového vzdělávání jsou žáci této školy.

    Zájmové vzdělávání lze uskutečnit zejména těmito formami:

  1. příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou, pracovní a rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo
  2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
  3. rekreační činností spojenou pobytem mimo místo
  4. osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro žáky a vedení k prevenci sociálně patologických jevů
  5. individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání žáků
  6. využitím nabídky spontánních činností

     Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům této školy a vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Po projednání se zřizovatelem školy může ředitel činnost školní družiny upravit.

     Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce a je přednostně určena pro žáky prvního stupně (1. – 5. tř.).

     Činností vykonávané formou a) a f) se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce a to v případě, že se činností neúčastní plný počet žáků (30 na jedno oddělení).

     Školní družina organizuje program tak, aby umožnil dětem volbu mezi různými aktivitami.

     Činnost je koordinována se školou tak, že umožňuje žákům účast i v dalších zájmových kroužcích organizovaných školou i mimo ni. Spolupracuje s rodiči. Žáci mohou využívat i ostatní prostory školy jako je tělocvična, školní hřiště, učebny PC, multimediální učebny.

     Za bezpečnost žáků ve ŠD odpovídá vychovatelka nebo jiný pedagogický pracovník a to od příchodu žáka do ŠD až do odchodu žáka ze ŠD.

 

Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení dětí ze školní družiny + úplata

     O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

     Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vychovatelka ŠD, ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy.

     Rodiče, kteří chtějí své dítě přihlásit do ŠD, musí vyplnit zápisový lístek (přihlášku), který obdrží u vychovatelky. Na základě údajů ze zápisového lístku dítě odchází ze školní družiny domů. Odchází samo nebo v doprovodu osoby, která je na zápisovém lístku uvedena. Pokud má žák odejít z družiny v jinou dobu nebo s jinou osobou než je uvedeno na zápisovém lístku, musí tuto změnu zákonní zástupci žáka oznámit písemnou formou.

     Odhlášení žáka ze ŠD projednávají zákonní zástupci žáka s vychovatelkou.

     Žák může být ze ŠD vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

     Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, kterou hradí zákonní zástupci žáka škole.

     Výše měsíční úplaty je stanovena částkou 150,- Kč na žáka zařazeného do ŠD.

     Úplata je vybírána každý měsíc, ve kterém je žák zařazen do ŠD a je splatná v hotovosti u vychovatelky do 25. dne běžného měsíce.

     Vybraná úplata se stane součástí rozpočtu školy.

    

Provozní doba školní družiny

     Provozní doba ŠD se dělí na dvě části.

Ranní – před zahájením vyučování – od 6:00 do 7:35. Žáci opouštějí družinu v doprovodu vychovatelky.

Odpolední – po skončení vyučování – od 11:30 do 16.00 h. Žáci opouštějí družinu podle pokynů v zápisovém lístku.

     Odpolední družina zahajuje svůj provoz v 11:30 h. Žáky si přebírá vychovatelka po vyučování od vyučujících a odvádí je do školní družiny. Poté společně odcházejí do školní jídelny na oběd. Po obědě se zase společně vracejí do ŠD a zahajují zájmovou činnost. Žáci, kteří končí vyučování v 12:25 h, si přebírají od vyučujících vychovatelky. Pak odcházejí do druhého a třetího oddělení ŠD a společně odcházejí do školní jídelny na oběd. Po návratu z jídelny také zahajují zájmovou činnost.

 

Chování žáků ve školní družině

     Žák nesmí bez vědomí vychovatelky ŠD opustit prostor, který mají žáci určený k jejich činnosti.

     Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky (popř. jiného pedagogického pracovníka), Školním řádem a Vnitřní směrnicí o zájmovém vzdělávání ve školní družině.

     Každé úmyslné poškození nebo zničení majetku školy hradí zákonní zástupci žáka, který škodu způsobil.

     Žákům školní družiny není dovoleno zdržovat se v prostorách školy bez dohledu vychovatelky. Žáci jsou povinni hlásit paní vychovatelce nebo dohlížející osobě každý odchod z družiny, tělocvičny apod. Žáci se musí chovat slušně a ohleduplně ke svým spolužákům a ostatním osobám ve škole.

      Každé zranění či úraz, ke kterému došlo při společné činnosti žáků, je nutné nahlásit vychovatelce nebo osobě konající dohled, a následně pak vedení školy.

     Vychovatelka nezodpovídá za ztrátu či zničení předmětů, které si žák přinesl z domova a nesouvisí s vyučováním a činnostmi školní družiny.

 

 V Hostomicích 1. 9. 2019                                                                                                                                                                                        Mgr. Eva Myslíková – ředitelka školy     

Žákům, kteří navštěvují školní družinu, je k dispozici dětské hřiště v areálu školy (fotografie zde).

Družina

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 9 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/13 °C
úterý 18. 6. déšť 26/14 °C
středa 19. 6. slabý déšť 22/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Zbyněk

Vize školy

Jsme školou, která poskytuje kvalitní vzdělání, poskytuje místo s přátelskou atmosférou, kde se žáci i učitelé vzájemně respektují a rodiče mají možnost podílet se na chodu školy.

mapa